ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met RijschoolBoef, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door RijschoolBoef en de leerlingen.

RIJSCHOOLBOEF DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 1

De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

Het praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

De rijles moet volledig worden benut voor de leerling.

De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 2

Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Ook dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

De leerling zorgt er voor op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft RijschoolBoef het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft RijschoolBoef het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht als er een dringende reden voor is. Dringend daar mee bedoen wij: overlijden van familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden: ziekte, ziekenhuisopname, verandering schoolrooster of vakantie.

De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan RijschoolBoef. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag.

Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen hier boven vermeld staat, heeft RijschoolBoef het recht de lessen/les overeenkomst per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

Bij schade ontstaan als gevolg van wat hier boven vermeld heeft RijschoolBoef het recht dit te verhalen op de leerling.

 

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 3

Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les. Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk de dag voor aanvang van de lessen te zijn voldaan. Dus bijgeschreven op de rekening van RijschoolBoef. Gebeurt dit niet worden de lessen stopgezet. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert RijschoolBoef de volgende procedure:

*. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.

*. RijschoolBoef mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt RijschoolBoef een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. Lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten opleiding niet gecrediteerd.

 

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

ARTIKEL 4

Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. RijschoolBoef heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.

 

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.

ARTIKEL 5

RijschoolBoef heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. RijschoolBoef sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool.
  2. RijschoolBoef sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

AANVULLENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 6

RijschoolBoef kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd. Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

 

LESPAKKETTEN:

ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. tegen het op dat moment geldende tarief. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. RijschoolBoef is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

 

VRIJWARING:

ARTIKEL 8

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

RijschoolBoef kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. RijschoolBoef draagt zelf het risico tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met RijschoolBoef op, als je dergelijke medicijnen moet gebruiken. RijschoolBoef zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen.

Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

 

KLACHTENAFHANDELING

Deze procedure beoogt het herstellen van de klantentevredenheid en voorkomen van herhaling.

Dit om een gestructureerde wijze te laten leiden tot verbetering middels het doorvoeren van corrigerende en preventieve maatregelen. De procedure bewaakt het gehele proces vanaf het indienen van een klacht tot en met het nagaan of de maatregel het gevraagde effect heeft.

 

Procedure klachtafhandeling.

Hoewel wij onze uiterste best doen om de beste service te verlenen aan onze klanten, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u altijd uw ontevredenheid of uw klacht sturen naar info@rijschoolboef.nl

Van elke klacht wordt een dossier aangelegd met de aard van de klacht en de wijze van afhandeling.

Na het indienen van de klacht krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

De doelstelling van RijschoolBoef is om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen maar uiterlijk binnen 2 weken. Afhankelijk van de ernst van de klacht zullen wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen en indien nodig uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

 

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.